Can Torras incorpora les figures de referents d’infermeria i TCAI

,

Nou canvi al model assistencial de FSFA.  Can Torras acaba d’implementar les figures de referents d’infermeria i de TCAI, en el torn de matí i tarda. La incorporació d’aquestes figures obeeix al desplegament d’un nou model i una nova estratègia d’actuació i organització a les unitats del centre.

Pel que fa a l’IR les seves tasques serien l’autocobertura d’incidències d’última hora i el suport assistencial a la unitat. També el suport a la persona atesa i la seva família en tot el període d’ingrés. Així mateix, pertoca a l’IR la valoració dels ingressos junt amb la TR. A més a més, s’encarrega de la revisió de persones usuàries amb cures complexes. També de la gestió dels plans de cures i la planificació dels processos d’alta.

Coordinar o supervisar els canvis d’habitacions que siguin necessaris és altra de les seves funcions. També estarà sota la seva responsabilitat la revisió de les actuacions de tot l’equip d’infermeria. Seva serà la gestió de conflictes. I, finalment, ha d’articular els canvis del nou model assistencial i assistir a les reunions multidisciplinars.

TCAI referent

Assumeix l’autocobertura en incidències d’última hora i fa el passe de parte de les incidències al torn posterior. Aquesta figura ha de prestar suport assistencial i assistir a reunions multidisciplinars junt amb l’IR.  Ha de mantenir l’ordre de les unitats i revisar les habitacions abans dels ingressos. També revisar el compliment dels protocols d’higiene, incontinències, seguretat i aïllament. A més, el control de les contencions forma part de les seves tasques.

A més a més, aquesta figura és la responsable de l’acollida al personal de nova incorporació i estudiants de pràctiques, i de l’atenció a les famílies en temes de la seva competència. Finalment, el/la TR s’encarrrega de la intercomunicació amb la cuina, l’optimització i cura dels recursos materials, així com de la gestió i execució dels canvis d’habitació.

Canvi al model assistencial

En relación a aquestes figures, la dirección de FSFA explica que «el model organitzatiu ha rebut una actualització amb una mirada cap al futur i cap a la professionalitzacio, millora de processos i, sobretot, cap a l’hospitalitzacio intermèdia». 

Cal assenyalar que la importància d’aquesta novetat en ser un «canvi de model assistencial dels/les professionals a peu de llit, que obre la porta a un millor control de la qualitat asistencial». La novetat, pensada per »aportar valor en l’atenció en salut», té a més l’avantatge que «reconeix experts en procesos, a més de recolzar el treballador/a assistencial directe».

En aquest sentit, la revisió del model assistencial i la dels processos, protocols i procediments és un dels objectius inclosos en el Pla Estratègic de FSFA 2022-2026. Aquesta revisió s’orienta a oferir una atenció basada en el coneixement, adaptada a les necessitats de les persones i garantista amb els drets i deures de la ciutadania.

Quatre projectes de FSFA a CONVO24

Fins a quatre projectes diferents ha presentat la FSFA a CONVO24, el termini de la qual finalitza avui. Aquesta convocatòria del Departament de Drets Socials fusiona les línies d’ajut de la COSPE i de l’IRPF i dona un nou impuls a la seva acció de foment.  En aquest sentit, les iniciatives presentades a CONVO24 es vinculen a l’àmbit d’aplicació pel que fa a assistència i intervenció social, estructura i equipaments, gent gran i dependència, i salut mental i discapacitat.

Així doncs, FSFA ha presentat projectes relacionats amb la millora de les instal·lacions dels seus centres i l’ampliació de la seva cartera de serveis. A més a més,  també hi ha propostes vinculades amb la seva aposta per la integració de la discapacitat intel·lectual i la salut mental en la comunitat.

FSFA a CONVO24 i Pla Estratègic

La proactivitat de FSFA en la CONVO24 obeeix a la voluntat constant de l’entitat d’adreçar-se cap a l’excel·lència i la sostenibilitat. Així, el Pla Estratègic de l’entitat per 2022-2026 inclou una línia centrada en qualitat i seguretat. Un dels seus objectius és potenciar i ampliar els projectes presentats a diferents línies de subvencions.

A més a més, dintre de l’eix de lideratge i bon govern s’inclou vetllar per la sostenibilitat i la solvència. I, finalment, en relació al model d’atenció centrada en la persona, FSFA treballa per millorar l’accesibilitat de Les Hortensies i de Montseny, així com pel creixement i l’ampliació de la cartera de serveis.

«La col·laboració publico-privada és fonamental per bastir un sistema sanitari i social integral i sostenible. Presentar-nos a CONVO24 expressa la nostra voluntat de treballar colze a colze amb l’Administració per assolir aquest objectiu», expliquen en FSFA.

En aquest sentit, l’entitat valora molt positivament la iniciativa del Departament de Drets Socials. Es destaca tant la dotació establerta- 95,6 milions d’euros- com a les condicions de la convocatòria. Cal recordar que s’han avançat els terminis per facilitar la tasca d’entitats i empreses del tercer sector. Així, els beneficiaria sabran entre els mesos de març i abril els imports atorgats.

Jubilacions 2020 / 2021 a la FSFA

, , ,

… I es continuen sumant les jubilacions a la FSFA, un merescut descans després d’una vida laboral activa i productiva.

Un canvi al tarannà diari, l’aclimatació a una nova manera de veure i de gaudir de la vida, potser més pausada, dedicant més temps a les activitats que es queden relegades per falta de temps.

Oportunitats noves, projectes posposats… una etapa per descobrir i gaudir.

La jubilació s’entoma amb força, amb ànsia… amb infinitat d’objectius…

La família, els amics, el creixement personal…

Milers d’esborranys que s’han forjat poc a poc en la memòria… ara ja poden ser un fet.

El nostre programa de voluntariat continua obert i en ell, com en d’altres… podeu participar.

La Fundació estaria encantada que forméssiu part del programa, ja que sempre sereu part de nosaltres.

Gràcies per la implicació personal i professional que heu demostrat en els moments més crítics d’aquesta maleïda pandèmia.

Tots i cadascuna de les persones que us jubileu tindreu sempre, en aquesta entitat, un lloc d’honor.

Celebrem amb molt d’afecte aquesta nova singladura que us espera.

Gràcies per haver-hi estat!!!

RAMON
PETRA
FRANCISCA
ANA MARIA
ANTONIO
ROSARIO
ANTONIO
MARIA
MARIA LUZ DIVINA
TERESA
JOSEP Mª
MOSTAPHA
ADELA
MARIA AURELIA
MANUELA
ELIDIA
REMEDIOS
MARIA DOLORES

Obres al CSAI Can Torras. Tancaments i planta baixa masia

,

Detallem a continuació les obres que es plantegen al CSAI Can Torras a nivell de tancaments i planta baixa de la masia, com a continuació de les obres de millora de les condicions interiors de confort i seguretat en les habitacions i annex trànsit.

Totes les obres es fan d’acord amb les normatives actuals, especialment en tot allò regulat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

Tancaments

El tancament de la façana actual es composa d’una estructura de perfils metàl·lics i en formació de pilars i jàsseres.

Els panys que s’emmarquen en aquests perfils es troba una fusteria d’alumini sense RPT amb vidre senzill.

La proposta consisteix a retirar la fusteria actual i substituir-lar per un sistema de façana lleugera a base de panells Sandwich de 60mm de gruix, acabats en acer lacat i fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble envidrament amb control solar.

La nova pell passa per davant de pilars i jàsseres existents, evitant ponts tèrmics. Per la base interior, a les zones opaques (panells) es col·loca un full de cartró gruix.

La superfície d’envidrament es redueix sensiblement, adequant-se a les orientacions i disminuint la càrrega tèrmica a l’interior.

A la cambra intermèdia entre panells i cartró gruix es col·loca una manta de llana de roca que afavoreix l’aïllament tèrmic del conjunt.

El tractament de la pell exterior pretén aconseguir una imatge tranquil·la i austera, que no competeixi amb el cos de la Masia, tot creant un fons neutre, sense estridències.

Planta baixa masia

Actualment l’edifici acull diverses activitats, algunes pròpies de la Gestió i Direcció de la Fundació Sant Francesc d’Assis, i d’altres de caràcter assistencial al “Centre Sanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras”.

La intenció és concentrar en aquest edifici, en un mitjà termini, les àrees de tipus corporatiu de la Fundació i reubicar les àrees assistencials a les zones específiques del complex, unificant així els serveis i disminuint els recorreguts.

Una primera actuació en aquest sentit és la remodelació de la planta baixa a fi d’ubicar àrees generals de tipus no assistencial que donen servei a la gestió del conjunt i de la pròpia Fundació, i aprofitar així l’oportunitat de recuperar el caràcter original de l’edifici, posant en valor les seves qualitats intrínseques, d’acord amb el prestigi de la institució.

Amb aquesta finalitat, en una primera actuació es pretén concentrar a la zona central dels nuclis de serveis, alliberant el perímetre per a les activitats principals.

Recepció, Perruqueria, Oratori – Sala de Vetlla, Gestió de Serveis Generals, i una àmplia Cafeteria que aprofitarà la terrassa al front, elevada sobre l’entorn a manera de mirador.

Aquesta actuació permetrà, a més, recuperar el caràcter arquitectònic de l’edifici en aquest nivell com a primera etapa de la renovació, en la mateixa línia que la totalitat de l’edifici.

La reforma compleix en tot moment la normativa legal vigent:

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

Obres al CSAI Can Torras. Habitacions i annex trànsit

,

L’objectiu principal de les obres que es plantegen al CSAI Can Torras és aconseguir unes condicions interiors de confort i seguretat d’acord amb les normatives actuals, especialment en tot allò regulat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

Annexe trànsit

S’aprofitarà la intervenció per renovar les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent referent a :

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

No es contemplen intervencions en façanes donat que en tots els casos s’aprofiten els forats existents.

Les habitacions i equipament del Centre compliran amb les prescripcions de l’Annex 1 del decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització.

En tot allò referent a dimensions, els dormitoris individuals tindran un mínim de 9m2 i els dobles 14 m2 i seran accessibles.

Els projectes d’habitacions dobles amb serveis higiènics, bé compartits amb una altra habitació doble o bé exclusius, com en el cas de l’habitació doble de PB Zona Nord.

Els controls d’infermeria disposen d’espai per tres llocs de treball, en un taulell que s’obre al passadís de la zona a controlar mitjançant un vidre.

Inclouen zona per carros mèdics i armaris de medicació, display d’avisos, pica rentamans i espais diversos per a equipament adient.

Ambdós disposen d’espai Net i Brut annex, dins o a prop.

A la zona Nord-est, on actualment hi ha un espai per magatzem, office i mortuori es creen una habitació doble i un nou control d’infermeria, amb els seus espais annexes.

Habitacions

L’objectiu és transformar aquest espai assistencial en forma de centre de dia en espai assistencial en forma d’habitacions, per tant sense canvi d’ús, amb condicions interiors de confort i seguretat d’acord amb el Decret 92/2002 i que determina el Codi Tècnic de l’Edificació als capítols que son d’aplicació.

La proposta consta de 5 habitacions a façana, amb les 4 primeres amb bany compartit cada dos habitacions i l’ultima amb bany propi.

Es disposen al llarg d’un passadís interior d’amplada que compleixi l’accessibilitat, generant-se dos espais de diàmetre 1,50m per permetre el gir.

Aquestes 5 habitacions tindran un control d’infermeria que es col·loca a l’inici del passadís.

La nova distribució obliga a refer el vestíbul d’accés des de l’exterior que respectarà les normes vigents.

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

Funcionament de la bugaderia: cura, seguretat i higiene

, , ,

El servei de bugaderia de la Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA) dona cobertura a tots els centres que la formen: Centre Residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual Les Hortènsies, CSAI Can Torras i Residència assistida per a gent gran Montseny.

El número total d’usuaris que atenen els centres de la FSFA oscil·la entorn a les 340 persones. A aquest número s’ha de sumar la neteja i desinfecció dels uniformes de tots els treballadors de la FSFA, aproximadament 475 persones.

La bugaderia està ubicada al CSAI Can Torras (Alella) i funciona de dilluns a diumenge des de les sis de la matinada fins les tres de la tarda.

L’equip professional consta de cinc treballadores que desenvolupen la seva tasca amb 8 rentadores, 7 assecadores i una planxadora (calandra). Les treballadores disposen d’una fitxa tècnica i de seguretat amb informació de tots els productes que utilitzen per tal de garantir l’ús correcte de tots aquests.

La roba passa per un procés des de que es recull als diferents centres de la FSFA, fins que arriba a la bugaderia i retorna al centre d’inici. A continuació, us detallem aquest procés breument:

 1. La roba bruta es separa i classifica pels professionals de cadascuns dels centres de la FSFA, segons sigui roba blanca, de color, llenceria, tovalloles, uniformes o pitets. Desprès es transporta a la bugaderia per la seva neteja i desinfecció.
 2. La roba bruta arriba a la bugaderia pel servei de transport propi de la FSFA.
 3. Les professionals de la bugaderia preparen la roba per rentar-la en funció dels seus colors:
  • Roba blanca i pijames
  • Roba de color.
  • Roba de color vermell: aquesta roba es renta separada de la resta degut a que normalment destenyeix molt.
 4. La roba, ja separada, es renta a les rentadores. Depenent del color i del teixit s’utilitzarà un programa de rentat o un altre amb uns productes i unes temperatures diferents per cada un (entre 35 i 50 graus centígrads). Per tal de dispensar els productes necessaris per cada programa de rentat, el servei de bugaderia disposa de dos equips (un per cada quatre rentadores) que s’encarreguen de subministrar, mitjançant un sistema de tubs, els productes automàticament en la seva mesura correcta.
 5. La roba neta es trasllada a les assecadores, on s’eixuga a una temperatura entre 40 i 70 graus centígrads. La llenceria es passa per la calandra.
 6. La roba neta, finalment, es transporta des de la bugaderia al centre que correspongui per tal que els usuaris la tinguin neta i disponible per utilitzar. Cadascun dels centres de la FSFA disposen de personal propi de rober que, una vegada arriba la roba neta, s’encarreguen de distribuir-la a les diferents habitacions dels usuaris així com de col·locar els uniformes del personal.

Durant el procés de neteja es segueixen alhora diferents mesures per la cura de la roba i pel seu correcte procés de neteja. Algunes de les més importants són:

 • La roba del CR Les Hortènsies, del CSAI Can Torras i de la RSD Montseny no es barreja. El procés de rentat es fa per torns. Quan estan rentant la roba del CR Les Hortènsies, per exemple, la roba del CASI Can Torras està emmagatzemada en un passadís al costat de la bugaderia, per tal que la roba no comparteixi espais i no es barregi. També separen de la roba dels usuaris el material com els pitets, tovalloles, barnussos, llençols, etc.
 • Quan la roba arriba tacada de femta rep un procés diferent. Aquesta roba arriba ja separada des dels diferents centres de la FSFA i passa per diferents processos de rentat.

Pel que fa als productes de neteja utilitzats, tots aquests estan aprovats per sanitat i són productes antial·lèrgics. El servei de bugaderia utilitza un producte neutralitzant que garanteix l’eliminació de restos dels altres productes a les peces de roba.

Per últim, el servei de bugaderia de la FSFA i els responsables de cada centre, donen diferents recomanacions a les famílies en funció de quina roba portar als seus familiars i/o tutelats, per tal que la roba no es faci malbé i no es destenyeixi. Les més importants són:

 • El gènere de polièster és molt recomanable ja que no destenyeix.
 • És recomanable l’ús de colors clars, preferentment en pijames degut a que es renten amb lleixiu i es descoloren fàcilment.
 • El teixit de llana és recomanable que no s’utilitzi , ja que s’encongeix i es fa malbé més fàcilment degut a les temperatures que s’utilitzen en el procés de rentat de la roba.
 • Preferentment que la roba no sigui vermella ja que destenyeix molt les altres peces de roba.

Pel volum d’usuaris que atenen els diferents centres de la FSFA és molt important el correcte etiquetatge de la roba per evitar pèrdues i per col·locar la que correspon a cada usuari/a al seu armari.

Encara que es segueixen diversos controls de qualitat durant tot el procés de classificació, rentat i eixugat de la roba, es poden produir incidents que fan que la roba es faci malbé o es pugui perdre. Per aquest motiu, preguem ens disculpin si succeeix algun d’aquests errors.

Elías Cano / Cristina Gordillo
Alumne pràctiques TS / Treballadora social CR i CAE Les Hortènsies

Segell de web mèdica acreditada

, , ,
Segell WMA Web Mèdica Acreditada

Per quart any consecutiu, la pàgina web de la Fundació Sant Francesc D’Assis, obté el Segell WMA Web Mèdica Acreditada, que certifica que la informació referida a la pàgina és totalment de confiança i qualitat.

El procés acreditatiu és un servei ofert pel col·legi de Metges de Barcelona per garantir, mitjançant l’atorgament del segell acreditatiu, que tota la informació plasmada a la pàgina web és segura i de confiança.

El procés de validació comporta un estudi meticulós i acurat per part de diversos grups d’experts que repassen amb deteniment cada apartat, cada notícia, cada article…

Valoren i examinen tota la informació bolcada a la web i certifiquen el bon ús i la bona praxi que es realitza des d’aquesta.

El segell garanteix que la informació plasmada i notificada compleix amb tots els criteris del document Principis de la Bona Pràctica de WMA (Web Mèdica Acreditada).

És la manera més segura de poder accedir a contingut fiable a la xarxa.

Des d’aquesta plataforma volem donar les gràcies a metges, infermeres, professionals de la salut, educatius i socials i a tots els implicats a dotar de qualitat i confiança cada pàgina web que ostenta aquest segell.

 

Certificat WMA Web Mèdica Acreditada - Miniatura

 

Reflexions

, , ,

Viure a una residència és molt més complex que estar ingressat dins una institució.

De vegades s’entén que en estar ingressat a una entitat la teva vida s’empetiteix, es limita, t’aïlla…

Però avui us explicaré petites experiències que fan que la meva vida hagi crescut en intensitat, riquesa i vivències.

A la residència ens sentim dins d’una gran família, paral·lela al nucli familiar.

Entre tots, companys i treballadors, es creen vincles que ens uneixen com a baules d’una idèntica cadena, que va girant dia a dia en la mateixa direcció.

Moltes hores compartides, durant les quals ens expliquem les nostres angoixes, les nostres pors… les nostres alegries.

Plorem junts, riem junts, estimem junts…

Ens sentim escoltats, abrigallats!!! Únics dins de la pluralitat.

I com a amics que som… compartim moments inoblidables,

Implicats tots,en el nostre benestar, sabent oferir-nos a cada moment el que necessitem, el que anhelem, el que somiem…

No sols participem en activitats, festes i excursions de grup, moltes vegades els treballadors ens ofereixen la seva experiència i el seu temps, per a gaudir-lo amb nosaltres, i és aquí quan et sents més únic, més annex, més especial que mai.

Perquè els sentiments ens agrupen, ens defineixen…

Per aquests moments m’engrandeixo, em prolongo, esclato!!!

Gràcies per fer-me ser, estar i sentir!!!

Servei de Rehabilitació de Can Torras

,

L’equip multidisciplinari de la FSFA, i en concret el de fisioteràpia del centre d’Atenció Intermèdia de Can Torras realitzen diàriament, un treball constant de recuperació en totes les vessants de malalties incapacitants que presenten el pacients atesos.

En aquest cas en concret, abordem la rehabilitació de l’aparell locomotor.

La recuperació després de l’amputació d’un membre és una tasca delicada que s’aconsegueix estant al costat del pacient amb una teràpia sostinguda.

La pròtesi és un dispositiu nou que ha d’aclimatar-se al cos després d’un accident o malaltia pels quals el membre original ha de ser amputat.

Cal fer exercicis rehabilitadors que facilitin la seva recuperació i facin que el pacient s’acomodi primer a la pròtesi, després a la seva funcionalitat.

L’adaptació a la pròtesi no és senzilla, és un membre aliè al qual cal habituar-se.

Cada minut, cada moviment rehabilitador és un punt de reinici.

L’objectiu és recuperar la mobilitat, adaptar-se a la pròtesi, acceptar la nova situació i enfrontar-se al dia a dia, a una nova forma de viure.

Un entrenament que permet que el pacient reprengui la deambulació i conservi l’autonomia més àmplia possible.

La seva evolució es llarga i complicada….

Són situacions difícils, complexes que han de resoldre’s amb determinació.

El factor psicològic és també un esperó important que els fisioterapeutes de Can Torras tenen molt en compte i els atorga una vàlua tant personal com professional inqüestionable.

En aquest procés, en Gabriel ha demostrat una força tant mental com física extraordinària, que ens reafirma en la nostra feina i ens ofereix lliçons de vida que compartim, admirem i de les que aprenem tots junts.

 

13es Jornades de la Gent gran activa Alella 2021

Com cada any, la FSFA participa de manera activa en aquestes jornades, perquè anem sumant anys i, com no, vivències.

Després d’una aturada a causa de la crisi pandèmica de la Covid-19, enguany, de forma no presencial tornem a ser aquí, plens de projectes i activats… que l’edat no és cap impediment per a dur a terme qualsevol activitat que el cos ens permeti i la ment ens motivi.

Aquestes Jornades no es viuen amb la quotidianitat a la qual estem acostumats, la mesures de seguretat encara continuen vigents i és en la forma telemàtica en què tenim aquesta vegada la veu, el ressò.

La pandèmia, ara amb millors indicadors epidemiològics i gràcies a la vacunació, està canviant molts costums als quals estàvem habituats.

La tornada a la normalitat no és lleugera, a poc a poc anirem avançant.

Els més grans de la Residència les Hortènsies hem participat al pregó que dóna el tret de sortida d’aquestes jornades:

Sent aquesta vegada una mica atípica, els organitzadors i tècnics de l’ajuntament es van desplaçar a la residència per gravar un vídeo, que al costat del missatge d’altres residències d’Alella inauguren aquestes jornades.

Paràgrafs que contenen un missatge esperançador, en què el més important és poder deixar enrere l’aïllament, la tristor i la por.

Tornar a compartir, a gaudir a somiar…

Una altra de les activitats de la qual hem estat partíceps, al costat de la Residència el Montseny, és en l’intercanvi d’una planta.

Cada residència tria un test que ens ha proporcionat l’ajuntament i nosaltres el decorem, amb imaginació i afecte, plasmant en colors la il·lusió de tornar a reiniciar-nos, trobar-nos i divertir-nos junts.

Després es regala a una altra entitat, reflectint així la unió de tot un poble, abocat a les persones de més edat.

Malgrat tot, l’alegria no ens marxa, i des d’aquí us diem:
Que continuï la gresca!!!
Visca la festa de la Gent Gran!!!
Aprofitem-la!!!

Comencem la festa, comencem l’inici dels 13e Jornades de la Gent Gran Activa!!!

 

 

La FSFA i el projecte “Alella, poble cuidador”

,
Fundació Sant Francesc d'Assís - FSFA - CSAI Can Torras

Ha engegat a Alella el nou projecte Alella Poble Cuidador, una Xarxa comunitària que es dedica a tenir cura i donar resposta ferma i eficaç a les persones del poble que pateixen malalties d’una avançada evolució.

La xarxa vol donar suport, també, als seus cuidadors i familiars.

Aquest projecte està impulsat conjuntament per veïnes i veïns del poble, entitats alellenques, com la FSFA i l’Ajuntament d’Alella, i compta amb el suport de l’Escola de Cuidadors de la Fundació La Caixa.

La FSFA participa activament dins aquest entramat comunitari a través del CSAI Can Torras, on s’han habilitat 5 habitacions individuals en un entorn adequat per prioritzar l’atenció propera i la confortabilitat, i per tractar de minvar  els efectes més adversos que poden causar el patiment d’una malaltia avançada i amb un desenvolupament irremeiable.

El nostre objectiu és crear un entorn segur i de tracte proper on els últims moments de la vida siguin dignes i confortables.

És un espai molt concret, que es manté allunyat del trànsit hospitalari, i permet que tant el pacient com els familiars tinguin al seu abast un suport emocional, clínic i professional.

Tenim un equip de treballadors formats específicament per a donar recolzament a totes les necessitats en aquest punt final de la vida.

Un compromís ferm amb la comunitat i amb les persones.

Certificació de gestió de la qualitat ISO 9001

,
Can Torras - Fundació Sant Francesc d'Assís

El CSAI Can Torras de la FSFA implanta i certifica el seu sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 amb Applus.

L’abast del projecte inclou el centre sociosanitari CSAI Can Torras, que ja està auditat, i continua amb l’acreditació de la Residència Montseny i la Residència Les Hortènsies, que s’auditaran aquest any..

L’obtenció d’aquest certificat és una extraordinària manera de consolidar els més de quaranta-quatre anys com a institució i ens reforça amb vista als pròxims anys.

Aquality Consulting ens ha ofert un valuós suport per a adequar la norma a les nostres necessitats i manera de treballar, per la qual cosa ara disposem d’un sistema de gestió de la qualitat adaptat a la nostra realitat.

La certificació ISO 9001

La certificació sobre la base de la norma ISO 9001 és un dels mètodes més coneguts i estesos per a implantar un sistema de gestió de la qualitat i donar fe públicament de la seva consistència i vigència.

La norma ISO 9001:2015, especifica els requeriments per als sistemes de gestió de la qualitat aplicables a tota organització que necessiti demostrar la seva capacitat per a proporcionar productes i/o serveis que compleixin amb els requeriments dels seus clients i els reglamentaris que li siguin aplicables, amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció del client.

Per tant, l’obtenció de la certificació ISO 9001:2015 suposa que una entitat de certificació acreditada dóna garanties de la capacitat de l’organització de garantir el compliment dels requeriments relatius als seus productes i/o serveis.

Això no sols permet reforçar la imatge de les organitzacions certificades, tant en l’àmbit intern com extern, sinó que implícitament també ajuda a ordenar, controlar, formalitzar i sistematitzar la gestió.

La base dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 està constituïda pels següents 7 principis, orientats a la millora del rendiment de les organitzacions:

a. Enfocament al client
b. Lideratge
c. Compromís de les persones
d. Enfocament basat en processos
e. Millora
f. Presa de decisions basades en l’evidència
g. Gestió de les relacions

Seguim treballant per donar la màxima qualitat certificada als nostres clients i/o usuaris.

Kilian Lansaque