En aquesta secció oferim la informació que és rellevant per garantir la transparència de l’activitat de la Fundació. La regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Documentació