Voluntariat

En una societat marcada per grans reptes derivats dels importants canvis i fenòmens que vivim, i que afecten tots els actors públics i privats, el fenomen del voluntariat sorgeix com a resposta ciutadana a les necessitats de la societat i dels col·lectius més desfavorits.

El voluntariat d’acció social neix d’una determinada manera de veure la realitat. Ser voluntari és un acte d’humanitat. El voluntariat social és una forma d’entendre la vida, una actitud que busca construir una societat més humana i solidària.

La Fundació promou el voluntariat social als seus centres i les persones voluntàries desenvolupen la seva activitat a Can Torras, el Montseny i les Hortènsies.

Els/les voluntaris/àries socials són persones que desenvolupen, per decisió pròpia i d’una manera gratuïta, altruista i solidària, tasques de voluntariat social en organitzacions de la societat civil, sense rebre a canvi remuneració, salari, ni contraprestació econòmica.

Les seves funcions son:

a) Acompanyament a la persona ingressada en el centre o en sortides a l’exterior, quan les condicions de la persona ho facilitin i no existeixi impediment per part dels afectats.

b) Activitats d’animació i entreteniment per facilitar l’estada de les persones en el centre i la distracció amb activitat d’oci.

c) Suport al personal mitjançant tasques complementàries a les dels professionals, sense interferir en aquestes últimes ni realitzar tasques corresponents als professionals.

d) Suport informatiu dels serveis, circuits i actuacions que ofereix la fundació per als pacients i les seves famílies.

Fes-te voluntari o participa

    Les seves dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de proporcionar-li la informació que ens ha sol.licitat. Els únics destinataris d'aquesta informació són els professionals de la Fundació Sant Francesc d'Assís i no es comunicaran a tercers. Per a currículums, les dades recollides es mantindran guardes durant un temps màxim d'un any. Per altres consultes i incidències, es mantindran fins a donar resposta a la sol·licitud i mai mes enllà dels dos anys. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Carrer Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella – Barcelona o al correu electrònic dpd@fsfa.cat, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.