Canal de denúncies

1. Què és un canal de denúncies?

És un conjunt de vies/canals que posa a disposició la Fundació Sant Francesc d’Assís per garantir la garanteix l’adequada protecció d’aquelles persones que decideixen fer el pas i denunciar accions il·lícites o infractores dins de les organitzacions, siguin aquestes empreses privades o organismes públics, i assegurar que no rebran cap mena de represàlia, com, per exemple, ser acomiadades, no rebre ascensos o ser degradades, entre altres represàlies que contempla l’article 36 de la Llei.

Així mateix, l’article 37 també recull una sèrie de mesures de suport específiques per als informants, com, per exemple, assessorament integral i gratuït, suport financer i psicològic. A través d’aquest objectiu, es busca promoure la denúncia interna a través dels canals de denúncia, ajudant amb això, a la llarga, a prevenir la comissió de delictes o infraccions dins de les organitzacions i promoure una cultura ètica en aquestes. La llei preveu la creació de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, adscrita al Ministeri de Justícia, i que complirà les funcions d’un «canal de denúncies extern».

2. Drets i garanties de les persones denunciants.

Dret a la confidencialitat: Es garanteix el dret a la total confidencialitat respecte de la persona denunciant i del contingut íntegre de la denúncia mateixa, així com de totes aquelles persones intervinents o directament o indirectament afectades.

Dret a la indemnitat: En tot cas, es prohibeix l’adopció per part de la Fundació de qualsevol mena de represàlia o temptativa de represàlia contra la persona denunciant a conseqüència de la denúncia interposada, així com la causació a aquesta de tot perjudici, dany o menyscapte (vegeu més específicament al protocol en cas de denúncies falses).

Dret a l’anonimat1: es garanteix la possibilitat d’interposició de denúncies anònimes, entenent-se per tals aquelles que no continguin cap referència al nom, cognom/s, número d’identificació laboral, i/o número de document nacional d’identitat o passaport, o qualsevol altres dades personals i/o identificatives de la persona denunciant.

Dret a la informació: El denunciant tindrà dret a ser informat sobre la recepció i la posterior i eventual gestió de la denúncia, així com del resultat final de la denúncia.

1 Les denúncies anònimes són un dret, però constitueixen una dificultat per a la investigació i són molt poc contrastables (en la majoria dels casos). Les respostes i la informació no es podran transmetre al remitent en aquest cas. Cal recordar que la llei especifica la protecció al denunciant (si aquesta no es falsa).

3. Quins canals tinc a disposició?

CANALSCOMGARANTIES
VerbalDavant de la direcció de Persones de la Fundació (es recomana demanar cita prèvia)No es pot garantir anonimat
Escrit Disponible aquesta PLANTILLA AQUÍ
per poder omplir-la manualment.

Tota entrega per escrit a d’anar dins d’un sobre degudament tancat al següent destinatari:
Att. Director de Persones
Àrea de Persones

Tipus d’entrega:
En mà: en horari d’obertura del CSAI Can Torras
Correu postal: C. Ferrer i Guàrdia, 9-11 08328 Alella (Barcelona)

Totes les descrites al protocol
EmailA denuncies@fsfa.cat amb les dades del formulari de denúncies.
Aquest canal no garanteix anonimat, perquè deixa traçabilitat de l’email d’enviament.
Formulari webAl final de tot de la pàgina podràs omplir el formulari amb els camps rellevants de la denúncia (recorda que alguns camps són obligatoris i altres opcionals).Totes les descrites al protocol

4. Quan?

Es pot denunciar les 24 hores els 7 dies de la setmana i 365 dies l’any, exceptuant en el format verbal, que cal cita prèvia amb el director de Persones.

5. Fer un bon ús del Canal

Cal recordar realitzar un bon ús del canal de denúncies.

DenunciableNo denunciable (2)
Tots aquells fets que resultin o puguin resultar contraris a la legalitat o a les normes internes de la Fundació, i que hagin estat comesos per part d’empleats, col·laboradors, proveïdors, directius i el Patronat de la Fundació.Els fets restants no inclosos a l’apartat anterior, com ara recomanacions, suggeriments i/o dubtes. Aquests es podran posar igualment en coneixement de la Fundació internament a través del correu electrònic:

Internament: sgqualitat@fsfa.cat o al formulari d’incidències del sistema de gestió de qualitat i seguretat del pacient que teniu en cada centre.

Externament: a través del correu electrònic info@fsfa.cat

2 Tota denuncia falsa i sense capacitat de comprovació incorre en un delicte.

6. Que pasa quan denuncio

AccióProcediment
Recepció de denúnciaLa recepció de la informació estarà centrada a la Direcció de Persones.
Expedient de denúnciaEs recull la informació dels fets més rellevants
Avaluació de la informacióEs dona un judici d’idoneïtat de la denúncia (veracitat dels fets) i si s’escau o hi ha dubte es convoca el Comitè Acompliance (3) per estudiar el cas. (15 dies màxim). El Judici d’idoneïtat es pot resoldre amb l’arxivament de la denúncia o el judici de versemblança i tramitació de la denúncia.
Inici de l’expedient (si s’escau)Durada màxima de 3 mesos (4)
Informe conclusionsResolució de la denúncia:
– Desestimació i arxiu de la denúncia
– Aplicació de mesures cautelars
– Accions de millora per evitar noves denúncies.
– Sancions -previstes a la normativa interna, al conveni col·lectiu aplicable o, en defecte de l’anterior, i si escau, a la legislació laboral vigent aplicable (art. 54.2, apartats b), c) i d) de l’Estatut dels Treballadors).
Custòdia de documentacióEn tot moment es garanteix protecció de dades (tant digitalment), d’accés, així com d’arxiu físic.

Totes les dedicions resultants han de ser informades a les parts interessades. (si la denúncia no es anònima)

(3)El comitè de Compliance el conforma: Director Persones, Director Econòmic Financer, El Director d’Estratègia, Cap de Cures CSAI Can Torras, RSC i un membre del Patronat de la FSFA.
(4)La FSFA pot demanar la intervenció de qualsevol altre assessor o experts externs o, si escau, de fedataris públics, sempre que la investigació així ho requereixi.

7. Terminis dels procediments després de la denúncia

TerminisProcediment
7 dies naturalsSempre que no sigui anònima , comunicar el justificant de recepció de la denúncia a l’informant (llevat que aquesta acció pogués comprometre la confidencialitat de la denúncia)
3 mesos (màxim)Realitzar les actuacions de recerca.(investigació)
2 anysProtecció pel denunciant

Per qualsevol dubte o ampliació d’informació posar-se en contacte amb el Director de Persones seguint els canals establerts.

Les dades seran tractades segons la llei de protecció de dades.

8. Formulari de denúncies

CampsObligatori
Tipus de denúncia (5)SI
Identificació del denunciatSI
Descripció dels fets (data, hora, lloc, com, quan, on, testimonis)SI
Aportació de proves a la descripció dels fetsSI
Dades del denunciantNO

(5) Difamació, robatori, amenaça, assetjament(6), agressió(6) , protecció de dades, frau, maltractament usuaris/famílies, suplantació d’identitat, impagament,altres…
(6) Aquests tipus de denúncia segueixen el protocol PAL v.3, per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions en l’entorn laboral i el protocol PAVET v.1 – Procediment d’Actuació davant la violència externa al treball.
  Registre de denúncies presentades:

  Codi
  Denúncia
  Data
  Denúncia
  Gestió
  Denúncia
  Resultat
  Denúncia
  Observacions
  01-202419/01/2024Informe elaborat per Comissió CompliancePendent arxivarManca d’informació