La Responsabilitat Social Corporativa

La Fundació Sant Francesc d’Assis (FSFA) és una fundació sense ànim de lucre i un dels seus objectius estratègics és promoure la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i de compromís social.

El seu objectiu és promoure un model de gestió sanitària des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa, orientat a:

1. Impulsar mesures de sostenibilitat econòmica

2. Racionalitzar i optimitzar l’ús dels recursos energètics.

3. Millorar el clima laboral i augmentar el compromís amb l’empresa, amb l’aplicació de mesures orientades a les persones, sobretot en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats de treballadores i treballadors.

4. Posicionar la Fundació i els seus Centres en l’entorn social i territorial com a Fundació responsable.

L’RSC implica totes les àrees de la Fundació de forma transversal, com a participants en la presa de decisions i la gestió de les accions o com a beneficiàries de les mesures adoptades.

Per aportar una visió estratègica multidisciplinària s’ha constituït una Comissió de Responsabilitat Social, òrgan amb caràcter consultiu designat per la Direcció General per tractar els assumptes de gestió de la responsabilitat social corporativa i vetllar pel seu compliment.

El nostre model de gestió està basat en codis i polítiques, integrades en la missió, la visió i els valors de la Fundació.

La Fundació Sant Francesc d’Assis vol expressar també el seu compromís institucional amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible, i s’ha implicat activament, identificant els ODS en els quals tenim més impacte i els ha integrat en el nou Pla estratègic 2022-2026, i en el Pla de RSC 2023-2026.

L’Agenda 2030 és una de les iniciatives internacionals que va ser aprovada en Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Té 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites que ofereix un full de ruta al servei dels estats, així com dels governs locals i regionals, per avançar cap a un desenvolupament sostenible, que inclogui la seva triple dimensió social, econòmica i mediambiental en el disseny i la implementació de les polítiques públiques.

Els principis i objectius de l’Agenda ens conviden, clarament, a treballar per a la sostenibilitat entesa en les seves tres dimensions: l’econòmica, la social i l’ambiental.

L’Agenda 2030 ens ajudarà a definir el full de ruta per al període 2022-2030, per nosaltres és un instrument que ens ajudarà a ordenar, tan estratègicament com operativament les nostres actuacions i les nostres polítiques.

Comitè d’ètica

El Comitè d’ètica assistencial de la Fundació Sant Francesc d’Assís (CEAFSFA) és un organisme consultiu de caràcter independent, multidisciplinari i compromès amb els drets, deures i les llibertats individuals, tant dels usuaris com dels professionals que formen part de la nostra institució.

El CEAFSFA respon a la voluntat institucional d’oferir un model assistencial basat en el respecte als principis bioètics fonamentals i a la consideració més respectuosa al principi d’autonomia de les persones que cuidem i atenem en els nostres centres.

El nostre comitè d’ètica contribueix a:

  • la humanització de l’atenció
  • la millora de la qualitat assistencial 
  • l’excel·lència del nostre exercici professional.

Pots consultar aquí l’acreditació oficial del Comitè d’Ètica assistencial per part del Depatrament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Codis

Polítiques

Política de qualitat

  • Podeu descarregar-vos aquí el document en què es detalla el marc ideològic del nostre sistema de gestió.

Plans

Pla Estratègic

Podeu consultar aquí els documents del Pla Estratègic de la Fundació Sant Francesc d’Assís:

Pla d’Acció

Podeu consultar aquí els documents del Pla d’Acció de la Fundació Sant Francesc d’Assís:

Pla d’Igualtat

Posem a disposició de tothom el Pla d’igualtat i la Carta de Compromís de la Direcció, en un exercici de transparència i accessibilitat de la documentació per a tothom.

Pla de Qualitat

En construcció

Comites i comissions

Vols saber-ne més?
Contacta amb el responsable del Comitè d’ètica de la Fundació