La Fundació Privada Sant Francesc d’Assís, amb domicili social al municipi d’Alella, carrer Ferrer i Guàrdia, núm. 9-11, i NIF G08446577, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’11 de febrer de 1977, davant del Sr. D. Ignacio Zabala Cabello, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona.

La Fundació està inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 202, i en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el núm. E00222.

La Fundació, en compliment de la seva responsabilitat, posa a disposició pública les memòries d’auditoria comptable, contractes, memòries d’activitat, enquestes i altres documents que trobareu al menu lateral.