Resum de la Memòria d’activitat 2019 de la Residència Montseny

,
Residència Geriàtrica Montseny - El Masnou

La residència el Montseny té una capacitat per a 70 persones en règim residencial.

La tipologia de les places establertes es de 18 d´ICASS i 52 de règim privat.

La finalitat prioritària del la Residència el Montseny és l’assistència i/o atenció de les persones grans que requereixin cures i supervisió continuada, professional i de qualitat .

L’objectiu prioritari de la Residència el Montseny és garantir i fomentar la prestació d’uns serveis de qualitat que millorin el dia a dia de les persones ateses, oferint un servei individual integrat i rehabilitador.

Disposem d’un equip multidisciplinari que cobreix totes les necessitats de la vida diària de ‘usuari, incloent també serveis externs opcionals.

El grup de voluntariat adherit a la Residència el Montseny participa activament en el tarannà diari de la residència i dels seus usuaris.

La residència el Montseny intenta millorar de forma continuada les seves prestacions, ja sigui invertint en la formació del personal, en millores estructurals o en renovació de material, estant sempre a primera en línia vers els avenços tecnològics i socials.

Resumim a continuació els principals indicadors d’activitat del centre. Podeu consultar-ne més detalls a la Memòria Anual de la Residència Montseny 2019.

Vers la impossibilitat de ser atès a casa  

Sexe persones ateses 2019

Homes 23
Dones 74
Total 97

 

Tipologia places (2019)

ICASS 18
Privats 52

 

Graus de dependència 2019

Grau III 24
Grau II 32
Grau I 5
Denegats 1
No tramitats 6
Pendents resolució 4
Total 72

 

Procedència ingressos 2019

HUGTIP CAN RUTI 3
ALTRES 1
CAN TORRAS 7
DOMICILI 5
MONTSENY 3
SERVEI DE RESIDENCIA ASSISTIDA 3
SERVEIS DE LLAR RESIDENCIA 6
CLINICA DEL CARME 2
CLINICA QUIRON 2

 

Franges d’edat 2019

entre 60 i 69 8
entre 70 i 79 10
entre 80 i 89 50
> de 90 29

 

Motius altes 2019

SERVEIS DE LLAR RESIDENCIA 3
DOMICILI 3
ALTRES 2
EXITUS 13
TRASLLAT A RESIDÈNCIA SOCIAL 3
ALTA VOLUNTARIA 3
TRASLLAT HOSPITAL D’AGUTS 6
TOTAL 33