Resum de la memòria anual 2019 del Centre Sociosanitari Can Torras

,
Centre Sociosanitari Can Torras. Seu de la FSFA

Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat del Centre Sociosanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras, segons es detalla en la seva Memòria d’Activitat 2019.

 

Activitat global 2019

POBLACIÓ ATESA 2019 CSAI Can Torras

Persones ateses 809
Ingressos 677
Altes 684
Estades previstes 42.040
Estades efectuades 43.595 (101,8%)
Estada mitja (dies) 54

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 CSAI Can Torras

Domicili 81 12%
Hospital de dia 1 0,1%
Residència 4 0,6%
Convalescència 22 3,2%
Llarga Estada 8 1,2%
Hospital Aguts 545 80,5%
HUGTiP 515 76,1% 94,5%
HMB 3 0,4% 0,6%
HES 4 0,6% 0,7%
Guttman 0 0,0% 0,0%
H.Mataró 11 1,6% 2,0%
Altres 12 1,8% 2,2%
PIUC 16   2,4%

 

DESTÍ ALTES 2019 CSAI Can Torras

Voluntària 6 0,9%
Domicili 396 57,9%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 123 18,0%
Èxitus 76 11,1%
SS 31 4,5%
Hospital d’Aguts 52 7,6%

 

Activitat de Llarga Estada 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 LLARGA ESTADA

Persones ateses 264
Ingressos 201
Altes 210
Estades concertades 21.677
Estades efectuades 21.677 (100%)
Estada mitja (dies) 82,1

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 LLARGA ESTADA

Domicili 31   15,4
Hospital de dia 0   0,0%
Residència 1   0,5%
Convalescència 5   2,5%
Llarga Estada 0   0,0%
Hospital Aguts 162,0   80,6%
HUGTiP 157 78,1% 96,9%
HMB 2 1,0% 1,2%
HES 0 0,0% 0.0%
Guttman 0 0,0% 0.0%
H.Mataró 2 1,0% 1.2%
Altres 1 0,5% 0.6%
PIUC 2 1,0%  

 

En general els ingressos majoritàriament procedeixen dels diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector.

 

DESTI ALTES 2019 LLARGA ESTADA

Voluntària 2 1,0%
Domicili  91 43,3%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 52 24,8%
Èxitus 41 19,5%
SS 4 1,9%
Hospital d’Aguts 20 9,5%

 

Majoritàriament els pacients donats d´alta tornen al seu domicili o, depenent de la patologia, ingressen a un centre Residencial.

 

Activitat de Mitja Estada 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 MITJA ESTADA

Persones ateses 381
Ingressos 345
Altes 341
Estades concertades 13.238
Estades efectuades 13.238 (100%)
Estada mitja (dies) 34,7

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 MITJA ESTADA

Domicili 18 5,2%
Hospital de dia 1 0,3%
Residència 3 0,9%
Convalescència 0 0,0%
Llarga Estada 3  0,9%
Hospital Aguts 306 88,7%
HUGTiP 283 82,0% 92,5%
HMB 1 0,3% 0,3%
HES 4 1,2% 1,3%
Guttman 0 0,0% 0,0%
H.Mataró 9 2,6% 2,9%
Altres 9 2,6% 2,9%
PIUC 14   4,1%

 

Un gran nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector, seguit del retorn al propi domicili.

 

DESTÍ ALTES 2019 MITJA ESTADA

Voluntària 4 1,2%
Domicili 222 65,1%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 46 13,5%
Èxitus 34 10,0%
SS 10 2,9%
Hospital d’Aguts 25 7,3%

 

Un cop són donats d’alta, una gran part dels usuaris retornen al seu domicili, seguit del segon item mes alt,  l’ingrés a algun centre residencial.

 

Activitat Hospital de Dia 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 HOSPITAL DE DIA

Persones ateses 60
Ingressos 36
Altes 35
Estades concertades 5.586
Estades efectuades 5.759 (103,1%)
Estada mitja (dies) 96,0

 

ORIGEN INGRESSOS 2019 HOSPITAL DE DIA

Domicili 11 30,6%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 0 0,0%
Convalescència 17 47,2%
Llarga Estada 5 13,9%
Hospital Aguts 3 8,3%

 

DESTÍ ALTES 2019 HOSPITAL DE DIA

Voluntària 0 0,0%
Domicili 26 74,3%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 3 8,6%
Èxitus 0 0,0%
SS 1 2,9%
Hospital d’Aguts 5 14,3%

 

Activitat Pla Nacional d´Urgències de Catalunya 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 PIUC

Altes  70       88,6 %
Estades efectuades 457
Estada mitja (dies) 6,5

 

DESTÍ ALTES 2019 PIUC

Voluntària 0 0,0%
Domicili 36 51,4%
Hospital de dia 0 0,0%
Residència 16 22,9%
Èxitus 0 0,0%
SS 16 22,9%
Hospital d’Aguts 2 2,9%

Activitat Privada Complementària 2019

 

POBLACIÓ ATESA 2019 ACT. PRIVADA COMPLEMENT.

Persones ateses 34
Ingressos 25
Altes 28
Estada mitja (dies) 72,5
Estades Pressupostades 1.460
Estades Realitzades 2.464 (168.8%)