Entrades

POSEM EN MARXA EL SAD!

La nostra Fundació Sant Francesc d’Assis amplia la seva cartera de serveis i comença una nova etapa oferint una nova línia d’activitat per a tota la zona del Maresme. D’aquesta manera donem resposta a la quarta línia estratègica de la fundació centrada en el model assistencial per a potenciar l’atenció de la persona i complim amb el nostre propòsit d’estar sempre al servei de les famílies (persones) més vulnerables que ara ens demanda aquest servei. 

A partir del proper 1 de juliol i ubicat en el CSAI Can Torras s’oferirà per tots aquells usuaris que ho requereixin el servei d’atenció a la persona al mateix domicili per tal de treballar l’autonomia personal , el suport social i ajudar a les tasques de la llar. 

Aquesta assistència tindrà diverses modalitats: per hores, assistència les 24h , higiene personal i també acompanyament. 

Disposarem de professionals especialitzats en SAD que duran a terme intervencions assistencials de cura personal i de la llar, de suport i d’atenció a persones que habitualment es troben en una situació de dependència associada a factors de vulnerabilitat (com ara malalties cròniques, l’edat…). 

Hem de seguir esforçant-nos en recolzar l’autonomia de les persones i en fer del seu entorn un món més adequat a les seves necessitats físiques i emocionals per a garantir el seu benestar i la seva seguretat.

Sobretot Persones!

Envelliment Actiu en la Gent Gran

Des del Centre Residencial Montseny de la Fundació Sant Francesc d’Assís volem visualitzar algunes de les accions enfocades a treballar l’envelliment actiu a la nostra residència, una pràctica que repercuteix positivament en la salut dels nostres avis i àvies.

Quan una persona decideix venir a viure al nostre centre sempre actuem perquè se senti com a casa. Per aquesta raó, li donem l’oportunitat de decorar l’habitació i de portar el mobiliari que prefereixi, la qual cosa ajuda també a tenir un millor procés d’adaptació.

El nostre gran objectiu és tenir cura del seu benestar i potenciar al màxim les seves capacitats, tant físiques com cognitives. Per això, les activitats lúdiques i terapèutiques estan enfocades en aquesta direcció. Es planifiquen activitats grupals i individuals, com ara tallers de manualitats adaptats a cada persona i a les seves capacitats, jocs de taula per exercitar la ment o cinema, entre altres accions.

Cal destacar que tots els residents tenen l’oportunitat de decidir si participar o no en aquestes activitats per tal de facilitar que siguin actius en la presa de les seves pròpies decisions.

Cal destacar també la tasca que es duu a terme des del servei de fisioteràpia: s’organitzen activitats en grup i individualitzades amb la finalitat de treballar conjuntament el manteniment de l’autonomia, i també es fa acompanyament i accions per aquelles persones que tenen la mobilitat més reduïda o més dependència. És un servei que atén tots els residents amb el principal objectiu de mantenir al màxim possible l’autonomia de la persona.

La residència Montseny vol ser referent en el nostre sector i està en constant canvi i adaptació. Per aquesta raó s’estan estudiant nous projectes per implementar noves tecnologies i noves metodologies de treball que reforcin aquesta idea de treballar enfocats cap a l’envelliment actiu.

Volem fer veure que el fet de viure en un centre residencial permet continuar sent actiu i descobrir noves experiències.

 

Esther Gené

Treballadora Social CR Montseny

Obres a la Residència El Montseny

,

Millora d’espais a la Primera Planta

L’objectiu principal és traslladar els usos de la direcció i administració del centre a altres zones de l’edifici, tot millorant les condicions interiors de confort d’acord amb les normatives actuals, especialment per tot allò determinat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

La intervenció proposa una situació més centralitzada dels serveis d’atenció i de la direcció del centre, encabits al costat de l’espai d’accés a la residència.

S’aprofita la intervenció per renovar les instal·lacions d’acord amb la normativa legal vigent.

Substitució del tancament de la façana: millores en l’eficiència energètica

La intervenció te per objectiu la substitució de l’actual tancament i de l’ampliació de la segona planta, de fusteria d’alumini, per tal de millorar l’eficiència energètica i solucionar alguna de les patologies provocades per dit sistema constructiu.

L’estudi tèrmic del tancament actual aportarà dades que serviran per fixar les millores de la seva eficiència energètica i per tal de reduir les pèrdues que s’estan produint actualment i aconseguir un estalvi energètic.

Es treballarà sobre un tram d’aquesta façana definint materials actuals, i en especial les seves característiques físiques i tèrmiques.

Amb les dades tèrmiques de cada material que composa la façana es determinarà la tramitació tèrmica del conjunt.

Es proposaran nous materials de composició de la nova façana que determinaran noves transmitàncies de les millores de la façana i serà en la comparativa dels resultats de la façana existent amb els resultats de les millores aplicades on podrem apreciar els guany en les pèrdues tèrmiques.

Creació de la unitat bàsica

El projecte consisteix en reformar la planta on actualment hi ha habitacions i serveis i fer una unitat de convivència amb habitacions, sala d’estar i menjador, aconseguint:

 • Dotar-la de les infraestructures específiques amb les capacitats actuals per poder donar un millor confort:
  • Llits ergonòmics
  • aparells de mobilització adaptats
  • butaques ergonòmiques,
  • etc.
 • Dotar-la amb els espais adients per poder oferir totes les seves necessitats sense haver d’efectuar grans desplaçaments:
  • Habitacions adaptades,
  • menjador,
  • sala d’estar compartida amb els familiars,
  • banys adaptats,
  • zones exteriors,
  • etc.
 • Disseny de protocols assistencials d’uns espais i d’unes estructures que faciliten el seu treball i milloren la higiene laboral.

Amb aquesta actuació, aquesta àrea passarà de tenir 6 habitacions dobles a 9 habitacions dobles, 1 individual i una gran zona d’unitat de convivència.

Obres al CSAI Can Torras. Tancaments i planta baixa masia

,

Detallem a continuació les obres que es plantegen al CSAI Can Torras a nivell de tancaments i planta baixa de la masia, com a continuació de les obres de millora de les condicions interiors de confort i seguretat en les habitacions i annex trànsit.

Totes les obres es fan d’acord amb les normatives actuals, especialment en tot allò regulat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

Tancaments

El tancament de la façana actual es composa d’una estructura de perfils metàl·lics i en formació de pilars i jàsseres.

Els panys que s’emmarquen en aquests perfils es troba una fusteria d’alumini sense RPT amb vidre senzill.

La proposta consisteix a retirar la fusteria actual i substituir-lar per un sistema de façana lleugera a base de panells Sandwich de 60mm de gruix, acabats en acer lacat i fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble envidrament amb control solar.

La nova pell passa per davant de pilars i jàsseres existents, evitant ponts tèrmics. Per la base interior, a les zones opaques (panells) es col·loca un full de cartró gruix.

La superfície d’envidrament es redueix sensiblement, adequant-se a les orientacions i disminuint la càrrega tèrmica a l’interior.

A la cambra intermèdia entre panells i cartró gruix es col·loca una manta de llana de roca que afavoreix l’aïllament tèrmic del conjunt.

El tractament de la pell exterior pretén aconseguir una imatge tranquil·la i austera, que no competeixi amb el cos de la Masia, tot creant un fons neutre, sense estridències.

Planta baixa masia

Actualment l’edifici acull diverses activitats, algunes pròpies de la Gestió i Direcció de la Fundació Sant Francesc d’Assis, i d’altres de caràcter assistencial al “Centre Sanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras”.

La intenció és concentrar en aquest edifici, en un mitjà termini, les àrees de tipus corporatiu de la Fundació i reubicar les àrees assistencials a les zones específiques del complex, unificant així els serveis i disminuint els recorreguts.

Una primera actuació en aquest sentit és la remodelació de la planta baixa a fi d’ubicar àrees generals de tipus no assistencial que donen servei a la gestió del conjunt i de la pròpia Fundació, i aprofitar així l’oportunitat de recuperar el caràcter original de l’edifici, posant en valor les seves qualitats intrínseques, d’acord amb el prestigi de la institució.

Amb aquesta finalitat, en una primera actuació es pretén concentrar a la zona central dels nuclis de serveis, alliberant el perímetre per a les activitats principals.

Recepció, Perruqueria, Oratori – Sala de Vetlla, Gestió de Serveis Generals, i una àmplia Cafeteria que aprofitarà la terrassa al front, elevada sobre l’entorn a manera de mirador.

Aquesta actuació permetrà, a més, recuperar el caràcter arquitectònic de l’edifici en aquest nivell com a primera etapa de la renovació, en la mateixa línia que la totalitat de l’edifici.

La reforma compleix en tot moment la normativa legal vigent:

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

Obres al CSAI Can Torras. Habitacions i annex trànsit

,

L’objectiu principal de les obres que es plantegen al CSAI Can Torras és aconseguir unes condicions interiors de confort i seguretat d’acord amb les normatives actuals, especialment en tot allò regulat pel Decret 92/2002: Centres i Serveis Sociosanitaris a Catalunya i amb el determinat per codi Tècnic de l’Edificació en els capítols que són d’aplicació.

Annexe trànsit

S’aprofitarà la intervenció per renovar les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent referent a :

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

No es contemplen intervencions en façanes donat que en tots els casos s’aprofiten els forats existents.

Les habitacions i equipament del Centre compliran amb les prescripcions de l’Annex 1 del decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització.

En tot allò referent a dimensions, els dormitoris individuals tindran un mínim de 9m2 i els dobles 14 m2 i seran accessibles.

Els projectes d’habitacions dobles amb serveis higiènics, bé compartits amb una altra habitació doble o bé exclusius, com en el cas de l’habitació doble de PB Zona Nord.

Els controls d’infermeria disposen d’espai per tres llocs de treball, en un taulell que s’obre al passadís de la zona a controlar mitjançant un vidre.

Inclouen zona per carros mèdics i armaris de medicació, display d’avisos, pica rentamans i espais diversos per a equipament adient.

Ambdós disposen d’espai Net i Brut annex, dins o a prop.

A la zona Nord-est, on actualment hi ha un espai per magatzem, office i mortuori es creen una habitació doble i un nou control d’infermeria, amb els seus espais annexes.

Habitacions

L’objectiu és transformar aquest espai assistencial en forma de centre de dia en espai assistencial en forma d’habitacions, per tant sense canvi d’ús, amb condicions interiors de confort i seguretat d’acord amb el Decret 92/2002 i que determina el Codi Tècnic de l’Edificació als capítols que son d’aplicació.

La proposta consta de 5 habitacions a façana, amb les 4 primeres amb bany compartit cada dos habitacions i l’ultima amb bany propi.

Es disposen al llarg d’un passadís interior d’amplada que compleixi l’accessibilitat, generant-se dos espais de diàmetre 1,50m per permetre el gir.

Aquestes 5 habitacions tindran un control d’infermeria que es col·loca a l’inici del passadís.

La nova distribució obliga a refer el vestíbul d’accés des de l’exterior que respectarà les normes vigents.

 • HE0 Limitació del consum energètic.
 • HE1 Limitació de la demanda energètica.7
 • HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
 • HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
 • HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

Funcionament de la bugaderia: cura, seguretat i higiene

, , ,

El servei de bugaderia de la Fundació Sant Francesc d’Assís (FSFA) dona cobertura a tots els centres que la formen: Centre Residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual Les Hortènsies, CSAI Can Torras i Residència assistida per a gent gran Montseny.

El número total d’usuaris que atenen els centres de la FSFA oscil·la entorn a les 340 persones. A aquest número s’ha de sumar la neteja i desinfecció dels uniformes de tots els treballadors de la FSFA, aproximadament 475 persones.

La bugaderia està ubicada al CSAI Can Torras (Alella) i funciona de dilluns a diumenge des de les sis de la matinada fins les tres de la tarda.

L’equip professional consta de cinc treballadores que desenvolupen la seva tasca amb 8 rentadores, 7 assecadores i una planxadora (calandra). Les treballadores disposen d’una fitxa tècnica i de seguretat amb informació de tots els productes que utilitzen per tal de garantir l’ús correcte de tots aquests.

La roba passa per un procés des de que es recull als diferents centres de la FSFA, fins que arriba a la bugaderia i retorna al centre d’inici. A continuació, us detallem aquest procés breument:

 1. La roba bruta es separa i classifica pels professionals de cadascuns dels centres de la FSFA, segons sigui roba blanca, de color, llenceria, tovalloles, uniformes o pitets. Desprès es transporta a la bugaderia per la seva neteja i desinfecció.
 2. La roba bruta arriba a la bugaderia pel servei de transport propi de la FSFA.
 3. Les professionals de la bugaderia preparen la roba per rentar-la en funció dels seus colors:
  • Roba blanca i pijames
  • Roba de color.
  • Roba de color vermell: aquesta roba es renta separada de la resta degut a que normalment destenyeix molt.
 4. La roba, ja separada, es renta a les rentadores. Depenent del color i del teixit s’utilitzarà un programa de rentat o un altre amb uns productes i unes temperatures diferents per cada un (entre 35 i 50 graus centígrads). Per tal de dispensar els productes necessaris per cada programa de rentat, el servei de bugaderia disposa de dos equips (un per cada quatre rentadores) que s’encarreguen de subministrar, mitjançant un sistema de tubs, els productes automàticament en la seva mesura correcta.
 5. La roba neta es trasllada a les assecadores, on s’eixuga a una temperatura entre 40 i 70 graus centígrads. La llenceria es passa per la calandra.
 6. La roba neta, finalment, es transporta des de la bugaderia al centre que correspongui per tal que els usuaris la tinguin neta i disponible per utilitzar. Cadascun dels centres de la FSFA disposen de personal propi de rober que, una vegada arriba la roba neta, s’encarreguen de distribuir-la a les diferents habitacions dels usuaris així com de col·locar els uniformes del personal.

Durant el procés de neteja es segueixen alhora diferents mesures per la cura de la roba i pel seu correcte procés de neteja. Algunes de les més importants són:

 • La roba del CR Les Hortènsies, del CSAI Can Torras i de la RSD Montseny no es barreja. El procés de rentat es fa per torns. Quan estan rentant la roba del CR Les Hortènsies, per exemple, la roba del CASI Can Torras està emmagatzemada en un passadís al costat de la bugaderia, per tal que la roba no comparteixi espais i no es barregi. També separen de la roba dels usuaris el material com els pitets, tovalloles, barnussos, llençols, etc.
 • Quan la roba arriba tacada de femta rep un procés diferent. Aquesta roba arriba ja separada des dels diferents centres de la FSFA i passa per diferents processos de rentat.

Pel que fa als productes de neteja utilitzats, tots aquests estan aprovats per sanitat i són productes antial·lèrgics. El servei de bugaderia utilitza un producte neutralitzant que garanteix l’eliminació de restos dels altres productes a les peces de roba.

Per últim, el servei de bugaderia de la FSFA i els responsables de cada centre, donen diferents recomanacions a les famílies en funció de quina roba portar als seus familiars i/o tutelats, per tal que la roba no es faci malbé i no es destenyeixi. Les més importants són:

 • El gènere de polièster és molt recomanable ja que no destenyeix.
 • És recomanable l’ús de colors clars, preferentment en pijames degut a que es renten amb lleixiu i es descoloren fàcilment.
 • El teixit de llana és recomanable que no s’utilitzi , ja que s’encongeix i es fa malbé més fàcilment degut a les temperatures que s’utilitzen en el procés de rentat de la roba.
 • Preferentment que la roba no sigui vermella ja que destenyeix molt les altres peces de roba.

Pel volum d’usuaris que atenen els diferents centres de la FSFA és molt important el correcte etiquetatge de la roba per evitar pèrdues i per col·locar la que correspon a cada usuari/a al seu armari.

Encara que es segueixen diversos controls de qualitat durant tot el procés de classificació, rentat i eixugat de la roba, es poden produir incidents que fan que la roba es faci malbé o es pugui perdre. Per aquest motiu, preguem ens disculpin si succeeix algun d’aquests errors.

Elías Cano / Cristina Gordillo
Alumne pràctiques TS / Treballadora social CR i CAE Les Hortènsies

Tornant de mica en mica a una normalitat pre-Covid

Tornant a la normalitat pre-Covid

Sembla que, per fi, la situació epidemiològica vers la pandèmia del coronavirus que hem sofert, ha millorat substancialment, encara que, com sempre, hem de seguir les recomanacions del departament de sanitat, que manté encara algunes mesures de seguretat.

La positivitat en Sars -Cov-2, és cada vegada més petita i les situacions crítiques dins les quals ens hem vist immersos van deixant pas a un futur per fi esperançador.

Els dies difícils es van deixant enrere i apareixen escenaris nous, més similars als que la pandèmia ens va obligar a renunciar.

Necessitem sentir-nos, envoltar-nos i celebrar que junts hem superat una etapa molt complicada, convulsa i kafkiana.

No ens oblidarem mai dels amics, companys, coneguts… de totes aquelles persones de qui desconeixem els noms i que, prematurament, van veure truncats tots els seus somnis a causa d’aquesta maleïda malaltia, ni les seqüeles que aquesta ha deixat en molts dels que la van patir. Ara és temps de tornar, de restablir, d’acceptar-nos dins les nostres fragilitats i de veure que, com a persones que som, hem guanyat en solidaritat i en humanitat.

Entre tots hem vist que la força de cadascun de nosaltres ha estat capaç d’aguantar i de batallar… empenyent units en una mateixa direcció, trobant un camí per a poder continuar recorrent-lo junts.

Època de sofriment, però també de superació.

Fem balanç de tot el que hem après, d’allò desitjat i allò perdut… i veiem al nostre voltant totes les persones que ens han acompanyat, ens han ajudat i s’han deixat la pell per nosaltres en aquest impàs.

Per ells i per nosaltres, Gràcies, no érem conscients de l’extraordinària implicació tant personal com professional demostrada.

Ara toca tornar a reconstruir-nos, i sabem que els d’abans, els de sempre… sou aquí.

Resum de la Memòria d’activitat 2020 de la Residència Montseny

,
Residència Geriàtrica Montseny - El Masnou

El Montseny es una Residència amb capacitat per a 70 persones en règim d’acolliment residencial.

La tipologia de les places establertes és de 18 d’ICASS i 52 de règim privat.

L’objectiu prioritari de la Residència el Montseny és l’assistència, atenció i cura de les persones grans amb necessitats que requereixen de suport continuat. Amb un equip de treball eficaç, qualificat i amb una formació continuada, garanteix un recolzament i unes prestacions  de qualitat.

Aquest any ha estat un any atípic, ensordidor…

La pandèmia de la Covid 19 ha trasbalsat tota la infraestructural interna i externa de la residència.

No ha patit cap cas de Covid, les mesures de contenció i control de la Covid 19 han estat extremes.

Es va sectoritzar la residència en unitats de convivència, cadascuna amb autonomia pròpia.

Es realitzaven cribratges setmanals a usuaris i personal per evitar qualsevol possible brot incontrolat que pogués sorgir dins les nostres instal·lacions.

El tancament a l’exterior, seguint en tot moment els protocols del Departament de Salut, va ser molt complicat per als usuaris, però es vàrem incrementar les trucades telefòniques i les videotrucades, per poder minvar l’angoixa tant dels usuaris com de les famílies.

Tot un desgavell que vam haver d’enfrontar, tot donant una assistència garantida i de qualitat.

L’objectiu prioritari de la Residència el Montseny aquest any 2020 ha estat garantir no només l’assistència individual i col·lectiva dels usuaris, sinó també preservar en tot moment la seva integritat física i psíquica.

Resumim a continuació els principals indicadors d’activitat del centre. Podeu consultar-ne més detalls a la Memòria Anual de la Residència Montseny 2020.

Sexe persones ateses 2020

Homes 21
Dones 72
Total 93

 

Procedència ingressos 2020

HUGTIP CAN RUTI 3
CAN TORRAS 8
DOMICILI 14
MONTSENY 5
SERVEI DE RESIDENCIA SOCIAL 1

 

Franges d’edat 2020

entre 60 i 69 7
entre 70 i 79 11
entre 80 i 89 41
> de 90 34

 

 

Motius altes 2020

PLAÇA PÚBLICA MONTSENY 6
DOMICILI 5
TRASLLAT A RESIDÈNCIA SOCIAL 5
EXITUS 18
TRASLLAT A SÒCIO-SANITARI 1

 

Certificació de gestió de la qualitat ISO 9001

,
Can Torras - Fundació Sant Francesc d'Assís

El CSAI Can Torras de la FSFA implanta i certifica el seu sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 amb Applus.

L’abast del projecte inclou el centre sociosanitari CSAI Can Torras, que ja està auditat, i continua amb l’acreditació de la Residència Montseny i la Residència Les Hortènsies, que s’auditaran aquest any..

L’obtenció d’aquest certificat és una extraordinària manera de consolidar els més de quaranta-quatre anys com a institució i ens reforça amb vista als pròxims anys.

Aquality Consulting ens ha ofert un valuós suport per a adequar la norma a les nostres necessitats i manera de treballar, per la qual cosa ara disposem d’un sistema de gestió de la qualitat adaptat a la nostra realitat.

La certificació ISO 9001

La certificació sobre la base de la norma ISO 9001 és un dels mètodes més coneguts i estesos per a implantar un sistema de gestió de la qualitat i donar fe públicament de la seva consistència i vigència.

La norma ISO 9001:2015, especifica els requeriments per als sistemes de gestió de la qualitat aplicables a tota organització que necessiti demostrar la seva capacitat per a proporcionar productes i/o serveis que compleixin amb els requeriments dels seus clients i els reglamentaris que li siguin aplicables, amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció del client.

Per tant, l’obtenció de la certificació ISO 9001:2015 suposa que una entitat de certificació acreditada dóna garanties de la capacitat de l’organització de garantir el compliment dels requeriments relatius als seus productes i/o serveis.

Això no sols permet reforçar la imatge de les organitzacions certificades, tant en l’àmbit intern com extern, sinó que implícitament també ajuda a ordenar, controlar, formalitzar i sistematitzar la gestió.

La base dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 està constituïda pels següents 7 principis, orientats a la millora del rendiment de les organitzacions:

a. Enfocament al client
b. Lideratge
c. Compromís de les persones
d. Enfocament basat en processos
e. Millora
f. Presa de decisions basades en l’evidència
g. Gestió de les relacions

Seguim treballant per donar la màxima qualitat certificada als nostres clients i/o usuaris.

Kilian Lansaque

Les vacunes Covid-19 al servei de farmàcia del CSAI Can Torras

,
Vacunes Covid-19 a Farmàcia CSAI Can Torras

La vacunació contra la Covid-19 comporta una complexitat afegida, que des del Servei de Farmàcia del CSAI Can Torras ens incentiva a realitzar una actualització dins les nostres instal·lacions i la modificació de protocols específics per a tal fi.

Són vacunes molt precises, amb unes necessitats de tractament minuciós i concret.

Com ja sabeu, la nostra tasca des de Farmàcia no només és l’adquisició, gestió i custòdia dels medicaments. Ens hem dedicat de ple a resoldre qualsevol obstacle per tal de mantenir la seva conservació, complint tots els criteris sanitaris i de control addients que comporta aquesta vacuna.

Hem hagut de pujar una altra nevera del control 9 d’Infermeria, ja que les vacunes han d’estar a una temperatura d’entre 2 i 8ºC per tal de poder mantenir la seva capacitat i la que tenim fixa ens pujava a més de 8º C. Així que vam decidir posar les vacunes a la nevera que registra de mitjana una temperatura d’entre 4-5ºC .

Dins el Servei de Farmàcia, com a tots els serveis de la FSFA, s’han incrementat les tasques en relació a la Covid 19, sense deixar de banda totes les accions de millora a la prescripció, dispensació i administració de medicació, resolent també tot tipus de consultes assistencials que puguin sorgir al respecte.

Seguim via!!!

El camí contra la lluita de la Covid 19 es cada vegada mes curt.

#JoEmVacuno per ells, per tu, per mi…

Piscina i discapacitat en temps de Covid

,
Piscina, discapacitat i Covid - Les Hortènsies - FSFA

La piscina, en temps de Covid, també ha canviat.

Com bé sabeu, les activitats s’han modificat. Seguint els protocols vigents i més actuals del Servei de Salut de la Generalitat, la piscina s’ha pogut obrir en les millors i més òptimes condicions d’higiene, amb limitació de la capacitat d’aforament a les instal·lacions.

Amb una meticulositat mil·limètrica es formen petits grups, de no més de dues persones, per a l’activitat terapèutica a la piscina.

La piscina és una manera lúdica de relaxar-nos i de tonificar els músculs.

Els trencaclosques en què s’han convertit les antigues sales, ara anomenades unitats de convivència, es van ajustant a poc a poc, creant una nova normalitat dins l’excepcionalitat del moment.

Han anat canviant, no en la seva essència, però si en la seva forma.

La teràpia duta a terme és molt similar a la que es feia abans, encara que l’activitat es realitza només i exclusivament dins la nostra bombolla habitual de convivència.

Després de cada sessió terapèutica o lúdica, sigui en grups de dues persones o en sessions individuals, la piscina es neteja i higienitza amb cura, de manera que quedi perfectament asèptica i preparada per al següent torn.

El calendari realitzat pels equips de Treball inclou totes les unitats de convivència, tenint en compte les necessitats terapèutiques de tots i cadascun de nosaltres.

És un dia a dia a què ens anem acostumant, sense aglomeracions, gaudint una altra vegada de les mateixes instal·lacions de les quals disposàvem, però reduint el nombre de persones que hi assistim alhora.

Com en el tarannà diari que portem tots habitualment, les bombolles de convivència no es barregen, evitant riscos innecessaris.

És difícil no poder veure tots els companys junts ara, però és necessari per a poder fer-ho en un futur.

Centre de dia a la Residència per a persones amb discapacitat Les Hortènsies

El centre de Dia constitueix un espai dins del Centre Residencial les Hortènsies on l’aprenentatge i la socialització són un dels factors bàsics per al desenvolupament psicomotriu i social dels nois i noies que el formen, igual que en qualsevol plaça residencial dels nostres centres.

Les activitats del C.A.E. a la Residència les Hortènsies continuen el seu calendari habitual, modificat puntualment si fos necessari.

Es funciona com un grup de bombolla habitual, sense contacte amb la resta de residents, amb monitors i amb un educador de referència destinats exclusivament a aquesta unitat.

Cada dia, abans d’entrar, es realitza el cribratge pautat pel Departament de Salut i avalat pels protocols interns del centre, vigilant en tot moment si es presenta alguna simptomatologia susceptible de ser identificada com a Covid 19.

Després del cribratge ve el més divertit: les activitats, els companys i els monitors….

Existeix un ampli ventall de tasques, algunes agraden més que unes altres, però els monitors i monitores faciliten la feina dinamitzant i donant suport allà on és més necessari.

Cada activitat aporta noves perspectives i noves actituds.

Els colors donen vida… Lluminosos, opacs, és igual… en barrejar-los sorgeix un Arc de Sant Martí de llum, brillant i encoratjador….

Les activitats brinden un creixement, no solament en habilitats manuals o espacials, sinó en la forma d’acostar-se al món, de socialitzar,  de compartir i de gaudir d’un bon aprenentatge al costat dels companys d’aula.

Experiències que, extrapolades a l’àmbit familiar i col·lectiu, augmenten la intensitat del creixement emocional.