Consell de participació del CR Montseny i del CR/CAE Les Hortènsies

El passat mes de novembre, els Centres Residencials Montseny i Les Hortènsies, van celebrar la reunió de Consell de Participació, òrgan que té com objectiu fomentar la confiança i de tots els grups d’interès del centre, promoure un model centrat en la persona, i donar suport al servei del centre, prevenint situacions de fragmentació i creant oportunitats de millora i d’innovació.

En la reunió hi va haver una representació de totes les parts interessades en el bon funcionament del centre, tals com, de la pròpia entitat, treballadors interns d’atenció directa, dues persones usuàries del servei, familiars o representants legals de les persones acollides; un representant de l’administració local i un representant del departament de Drets Socials.

Els punts que es van tractar van ser, explícitament, informar vers la programació general de les activitats del centre, revisió i aprovació del reglament de règim intern, presentació de la memòria anual, resultats de les enquestes de satisfacció de familiars usuaris del centre, i les propostes de millora previstes pel curs vinent del centre.

En el punt de precs i preguntes, va haver-hi aportacions i acords de col·laboració entre els diferents grups que van resultar molt positius i amb la voluntat explícita de potenciar el treball conjunt.

 

María Elizabeth Martínez Morales
Coordinació de Qualitat i Seguretat del Pacient FSFA
Delegació de Qualitat  CR . El Montseny