Drets dels Pacients

 

La Carta Europea dels Drets dels Pacients és un document que recull 14 punts fonamentals que estableixen els drets i responsabilitats dels pacients a Europa:

 1. Dret a Mesures Preventives:
  Tot individu té dret a un servei apropiat per a prevenir la malaltia
 2. Dret a l’accés:
  Tot individu té dret a l’accés als serveis sanitaris que requereixi. Els serveis sanitaris han de garantir un accés equivalent per a tots, sense discriminació deguda als recursos financers, lloc de residència, tipus de malaltia o temps d’accés als serveis.
 3. Dret a la informació:
  Tot individu té dret a l’accés a tota mena d’informació sobre el seu estat de salut, els serveis sanitaris i com utilitzar-los així com a tot el que la recerca científica i la innovació tecnològica pugui procurar.
 4. Dret al consentiment:
  Tot individu té dret a l’accés a tota la informació que pugui permetre-li participar activament en les decisions que concerneixin la seva salut; aquesta informació és un prerequisit per a qualsevol procediment i tractament, incloent-hi la participació en la recerca científica.
 5. Dret a la lliure elecció:
  Tot individu té dret a triar lliurement entre els diferents procediments de tractaments i proveïdors basant-se en una informació adequada.
 6. Dret a la privacitat i confidencialitat:
  Tot individu té dret a la confidencialitat sobre la informació personal, incloent-hi informació sobre el seu estat de salut i diagnòstic potencial o procediments terapèutics, així com a la protecció de la seva privacitat durant la realització dels exàmens de diagnòstic, visites d’especialistes i tractaments mèdics o quirúrgics en general.
 7. Dret al respecte del temps del pacient:
  Tot individu té dret a rebre el tractament necessari en un període de temps predeterminat i ràpid. Aquest dret s’aplica a cada fase del tractament.
 8. Dret al compliment dels estàndards de qualitat:
  Tot individu té dret a l’accés a serveis d’alta qualitat basats en l’especificació i compliment d’estàndards precisos.
 9. Dret a la Seguretat:
  Tot individu té dret a estar lliure del mal causat pel pobre funcionament dels serveis de salut, els errors mèdics i la negligència professional, i el dret d’accés als serveis de salut i tractaments que compleixin amb estàndards d’alta seguretat.
 10. Dret a la innovació:
  Tot individu té dret a l’accés a procediments innovadors, incloent-hi procediments de diagnòstic, segons els estàndards internacionals i independentment de consideracions econòmiques o financeres.
 11. Dret a evitar dolor i sofriment innecessaris:
  Tot individu té dret a evitar tot el sofriment i el dolor possibles, en cada fase de la seva malaltia.
 12. Dret a un tractament personalitzat:
  Tot individu té dret a programes de diagnòstic o terapèutics adaptats en la mesura del possible a les seves necessitats personals.
 13. Dret a reclamar:
  Tot individu té dret a reclamar si ha sofert un mal i el dret a rebre una resposta o informació addicional.
 14. Dret a la compensació:
  Tot individu té dret a rebre una compensació suficient dins d’un període de temps raonablement curt quan hagi sofert un mal físic, moral o psicològic causat per un tractament proporcionat en un servei de salut.

 

Referència :

CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES. Disponible en línia: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/internationalhumanrightsstandards.aspx