Model d’atenció

A FSFA ens regim per un model d’atenció a les persones comú i transversal, que s’integra dins el model propi de cada centre.

Model d'atenció FSFA

El model transversal de la Fundació es fonamenta en tres eixos:

La línia ètica

  • Un pla d’atenció centrat en els desitjos de la persona i el seu entorn social i familiar.
  • Proposem la limitació de les atencions terapèutiques sense un fi beneficiós clar.
  • Vetllem per no limitar les atencions terapèutiques amb un benefici positiu en persones amb discapacitats.

La línia normativa

  • Exigència de l’acompliment normatiu acreditat.
  • Realització d’una gestió amb criteris de màxima transparència a tots els nivells.

La línia assistencial

Entenem l’assistència de les persones quan l’emmarquem en els següents eixos:

Humanista

Situa la persona atesa al centre de tot, la dignitat i els seus drets són reconeguts i respectats en tot moment.

Holístic

Visió multidimensional de la persona (física, psíquica, funcional, social i espiritual).

Interdisciplinari

Diferents perfils professionals treballen en equip i de forma coordinada per donar resposta a les necessitats de cada persona.

Individualitzat

Es basa en plans d’atenció interdisciplinaris adaptats a les necessitats i voluntats de la persona.

Continuat

Garanteix la continuïtat de l’atenció entre els diferents nivells assistencials.

Integral

Garanteix la gestió global de les necessitats de les diferents esferes a partir d’una valoració integral.

Integrat

Forma part de la xarxa de recursos sanitaris i socials i s’hi coordina.

Vols col.laborar amb la Fundació?
Fes-te voluntari, participa en les activitats
o finança un projecte