Avís legal

0 . Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web fundaciosfda.cat (en endavant, la web), del qual és TITULAR la Fundació Sant Francesc d’Assís (en endavant la FSFA,) amb domicili al carrer Ferrer i Guàrdia, 9-11 d’Alella (Barcelona), CIF G 08446577 i inscrita en el Registre 202 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

L’accés a la web de la FSFA és totalment voluntària, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant de la FSFA o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Aximateix, en visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacons sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

En particular, en tractar-se de contingut de caràcter mèdic, l’usuari accepta que la informació present al web no reemplaça sinó complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte cal consultar l’equip mèdic.

La FSFA es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul.lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes mitjançant les dades de contacte que figuren a continuació.

1 . Identificació i comunicacions

La FSFA, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

  • Denominació social: Fundació Sant Francesc d’Assís
  • CIF: G 08446577
  • Domicili social: carrer Ferrer i Guàrdia, 9-11 d’Alella (Barcelona)
  • Inscripció 202 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
  • Telèfon: 93 555 19 94
  • e-mail: info@fsfa.cat
  • Responsable del Tractament de dades de caràcter personal: Jose Maria Cuartero Olona

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i la FSFA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2 . Condicions d’accés i utilització

Les pàgines de la FSFA poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de la FSFA de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. La FSFA declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

3. Política de privacitat

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable la FSFA.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016; la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels Drets Digitals; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Per a currículums, les dades recollides es mantindran guardes durant un temps màxim d’un any. Per altres consultes i incidències, es mantindran fins a donar resposta a la sol·licitud i mai mes enllà dels dos anys.

Així mateix, la FSFA cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la normativa esmentada anteriorment.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Carrer Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella – Barcelona o al correu electrònic dpd@fsfa.cat, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.

La FSFA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa aplicable.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades són emmagatzemades per facilitar l’administració i el compliment de la normativa de protecció de dades i per a possibles actuacions per part de les autoritats competents i per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.

Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

La FSFA no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.

La FSFA es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.

El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. La FSFA no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

4. Política de cookies

La FSFA podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar la nostra web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, la FSFA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador del usuari.

5. Limitació de responsabilitat

La web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats de la FSFA, i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerades com assessorament legal o mèdic.

La FSFA declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a la FSFA de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la FSFA als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través de la web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant la FSFA tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, la FSFA no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

La FSFA es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

La FSFA no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris de la web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari navegant.

6. Propietat intel.lectual i industrial

El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de la SFA. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de la FSFA utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de Copyleft i similars.

Tots els pacients que apareixen a les fotografies de la web ho són gràcies a una autorització expressa per part de l’interessat i/o dels seus tutors legals.

7. Tractament de videovigilància

Activitat del Tractament de les dades:

Videovigilància.

Responsable del Tractament de les seves dades:

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA SANT FRANCESC D’ASSÍS (FSFA) (G-08446577)

Domicili: Cr. Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella

Telèfon: 935551994

Delegat de Protecció de Dades:

dpd@fsfa.cat

Finalitat amb què es tracten les seves dades:

Les dades es tracten mitjançant la captació, gravació i emmagatzematge de la imatge de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de prevenció, seguretat i protecció de les persones i bens que es trobin dins de les instal·lacions de l’entitat. També es podran fer servir per finalitats de control laboral i seguiment de les tasques dels treballadors. No s’elabora cap decisió automatitzada basada en perfils.

Tipus de dades i perfil d’interessats:

Les dades recollides seran les imatges, i correspondran a usuaris dels nostres serveis, treballadors i, en general, persones que accedeixin a les nostres instal·lacions.

Termini de conservació:

Les dades es conservaran durant el termini màxim de 15 dies. Excepte en aquells casos en que siguin requerides per les Forces i Cossos de Seguretat  o per Tribunals o Jutjats.

Legitimació del tractament de les seves dades:

La base jurídica per al tractament de les dades personals és el compliment d’una missió en interès públic, amb l’objectiu de garantir la prevenció, seguretat i protecció de les persones i bens que es trobin dins les instal·lacions de la FSFA. Pel que fa al control laboral, la base jurídica és l’interès legítim del responsable del tractament, que consisteix en l’exercici de les funcions de control dels treballadors.

Destinataris de les dades:

Les dades no es comunicaran a tercers, salvant els casos d’obligacions legals aplicables a la FSFA, com a Responsable del Tractament, per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com als Jutjats i Tribunals que ho requereixin.

Encarregats del Tractament amb accés puntual a les seves dades:

  • Encarregat del Tractament pel servei de manteniment dels sistemes de Tecnologies de la Informació. Amb seu a Barcelona.
  • Encarregat del Tractament pel servei de manteniment del sistema de Videovigilància. Amb seu a Madrid.

No obstant l’accés sempre es durà a terme dins de les instal·lacions de la FSFA.

Transferències internacionals de les seves dades:

Es consideren transferències internacionals de dades el fet de traspassar dades a encarregats de tractament, corresponsables de tractament o destinataris de tercers països o organitzacions internacionals no establertes a la Unió Europea.

En aquest cas no es transfereixen les seves dades a organitzacions establertes fora de la UE.

Drets davant del tractament de les seves dades:

Vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Carrer Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella – Barcelona o al correu electrònic dpd@fsfa.cat, La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

El Delegat de Protecció de Dades l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Així mateix, queda informat del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades o Autoritat Catalana de Protecció de Dades.